> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဆပ္ျပာပူေဖာင္းမ်ား

Dec 20, 2009

ဆပ္ျပာပူေဖာင္းမ်ား

ျဖစ္တည္မႈကအရင္လား၊
အႏွစ္သာရကအရင္လား။
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ႐ွဳပ္ေထြးေနစဥ္မွာပင္
စၾကဝဠာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
စၾကဝဠာတစ္ခု ပ်က္စီးသြားခဲ့ေလသည္။ ။

သီဟသူ
၁၀၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉။