> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: February 2010

Feb 13, 2010

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၄)

အိပ္မက္ကေန တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ႏိုးလာၿပီး
႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေတာ့လည္း တစ္ဝက္တစ္ပ်က္
သီခ်င္းနားေထာင္ေတာ့လည္း တစ္ဝက္တစ္ပ်က္
စာဖတ္ေတာ့လည္း တစ္ဝက္တစ္ပ်က္
ကဗ်ာေရးမယ္ဆိုေတာ့လည္း…

သီဟသူ
၆၊ ၂၊ ၁၀။

အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး

ေခါင္းကိုတစ္ခ်က္ကုတ္
အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။
ကာတြန္းအရင္၊ ၿပီး အားကစားသတင္း
အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။
စေတာ့ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
ႏိုင္ငံတကာမွကူညီမႈမ်ား၊ ကမာၻႀကီးဘာေတြေျပာင္းလဲသြားၿပီလဲ
႐ုပ္ရွင္သုံးသပ္ခ်က္၊ ၾကယ္ဘယ္ႏွစ္ပြင့္ျပထားသလဲ
အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။
လူတစ္ေယာက္၊ ပူမႈရယ္တဲ့ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ
သန္းတစ္ေထာင္၊ အမ်ားလို အနည္းစားေျခ
ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ၊
အိမ္ကေၾကာင္ကို ေရခ်ိဳးေပးရဦးမယ္
အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။
ေရဆြဲခ်၊ သတင္းစာကိုခ်ိဳင္းၾကားညႇပ္
သလိပ္တစ္ခ်က္ဟပ္
အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။

သီဟသူ
၂၊ ၂၊ ၁၀။

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၃)

ဒီတစ္ခါလည္း ဒီအဖြဲ႕အႏြဲ႕ပဲ
ငါ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး။
ဒီတစ္ခါလည္း ဒီနိမိတ္ပုံပဲ
ငါ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး။
ဒီတစ္ခါလည္း ဒီကဗ်ာပဲ
ငါ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး။
ဒီတစ္ခါစေနလည္း အခ်ည္းအႏွီးပဲ
ငါ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး…
ငါမသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ငါဆက္သြားဦးမယ္။

သီဟသူ
၂၊ ၂၊ ၁၀။