> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၃)

Feb 13, 2010

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၃)

ဒီတစ္ခါလည္း ဒီအဖြဲ႕အႏြဲ႕ပဲ
ငါ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး။
ဒီတစ္ခါလည္း ဒီနိမိတ္ပုံပဲ
ငါ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး။
ဒီတစ္ခါလည္း ဒီကဗ်ာပဲ
ငါ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး။
ဒီတစ္ခါစေနလည္း အခ်ည္းအႏွီးပဲ
ငါ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး…
ငါမသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ငါဆက္သြားဦးမယ္။

သီဟသူ
၂၊ ၂၊ ၁၀။