> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး

Feb 13, 2010

အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး

ေခါင္းကိုတစ္ခ်က္ကုတ္
အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။
ကာတြန္းအရင္၊ ၿပီး အားကစားသတင္း
အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။
စေတာ့ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
ႏိုင္ငံတကာမွကူညီမႈမ်ား၊ ကမာၻႀကီးဘာေတြေျပာင္းလဲသြားၿပီလဲ
႐ုပ္ရွင္သုံးသပ္ခ်က္၊ ၾကယ္ဘယ္ႏွစ္ပြင့္ျပထားသလဲ
အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။
လူတစ္ေယာက္၊ ပူမႈရယ္တဲ့ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ
သန္းတစ္ေထာင္၊ အမ်ားလို အနည္းစားေျခ
ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ၊
အိမ္ကေၾကာင္ကို ေရခ်ိဳးေပးရဦးမယ္
အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။
ေရဆြဲခ်၊ သတင္းစာကိုခ်ိဳင္းၾကားညႇပ္
သလိပ္တစ္ခ်က္ဟပ္
အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။

သီဟသူ
၂၊ ၂၊ ၁၀။