> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၄)

Feb 13, 2010

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၄)

အိပ္မက္ကေန တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ႏိုးလာၿပီး
႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေတာ့လည္း တစ္ဝက္တစ္ပ်က္
သီခ်င္းနားေထာင္ေတာ့လည္း တစ္ဝက္တစ္ပ်က္
စာဖတ္ေတာ့လည္း တစ္ဝက္တစ္ပ်က္
ကဗ်ာေရးမယ္ဆိုေတာ့လည္း…

သီဟသူ
၆၊ ၂၊ ၁၀။