> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပင္လယ္လူ႐ိုင္း

May 23, 2010

ပင္လယ္လူ႐ိုင္း

ငါတို႔ရဲ႕လည္ပင္းမွာခ်ိတ္ဆြဲထားတာ
သားေကာင္အ႐ိုးေတြလား
ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္အ႐ိုးေတြလား
ေဟာဒီ ပင္လယ္ႀကီးဟာ
ငါတို႔ရဲ႕အခ်စ္
ငါတို႔ရဲ႕သခၤ်ိဳင္း
ငါတို႔ရဲ႕ညစာ
ငါတို႔ရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္
ငါတို႔ရဲ႕ဂ်စ္ပဆီေတြ
ငါတို႔ဟာ ေသြးဆာေကာက္က်စ္ကိုးကြယ္မႈေတြ
ငါတို႔ရဲ႕မွိန္းေတြက ငါတို႔ရဲ႕စကားလုံးေတြ
ငါတို႔ရဲ႕ေလွေတြက ငါတို႔ရဲ႕အိမ္ရာေတြ
ငါတို႔ရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ ငါတို႔ရဲ႕ကပြဲေတြ
ငါတို႔အတြက္ ေဟာဒီ ပင္လယ္ႀကီးက ဗုံ
ငါတို႔ဟာ ပင္လယ္ဗုံတီးမွ သီခ်င္းဆိုလို႔ရတဲ့ လူမ်ိဳး။ ။

ပိုင္
သည္းထိတ္ရင္ဖို၊ ဂ်ဴလိုင္၊ ၂၀၀၈။