> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၁၁)

Sep 4, 2011

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၁၁)


ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ေန႔စြဲ၊ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္အေရးအသား
ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာသီဥတု၊ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္အခင္းအက်င္းနဲ႔
ဘယ္ေတာ့မွ မရိုးႏိုင္မယ့္ အဖန္တလဲလဲၿငီးေငြ႕ရမႈ
ဒါကိုပဲ ထပ္ေက်ာ့၊
ၿပီး
ထပ္ ျပန္ေက်ာ့
ေရာက္လာခဲ့ျပန္ၿပီ
စက္တင္ဘာရယ္

သီဟသူ
-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၁