> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: လူငယ္တစ္ေယာက္

Apr 5, 2010

လူငယ္တစ္ေယာက္

ကြ်န္ေတာ္ ၾကယ္တစ္ပြင့္မဟုတ္ပါဘူး
ကြ်န္ေတာ့္ကို
အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္မထားၾကပါနဲ႔။
အဲဒီအပြင့္ထဲမွာ
ခေရပင္ႀကီးရွိတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ ခေရတစ္ပြင့္ပါ
ကြ်န္ေတာ့္ကို
အမ်ားႀကီးေမ့မထားၾကပါနဲ႔။

ညီမြန္
ျဗဴတီ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၀။