> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စိတ္ဒဏ္

Apr 10, 2010

စိတ္ဒဏ္

အလိုမက်မႈမ်ား
ေခါင္းထဲယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔လို႔
ငါ့စိတ္ကူးေလးေတာင္ မလြတ္မလပ္
ျပတ္လုခမန္း ၾကပ္ညပ္မိေပါ့
စိတ္ရဲ႕အသံတိတ္ေအာ္သံဟာ
ေခါင္း မိုးႀကိဳးခြင္းသလို
ထင္းခနဲ။ ။

ေဆာင္းခူးလက္