> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ၀၉:၂၀

Mar 2, 2011

၀၉:၂၀

ေသျခင္းဟာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ပါ။

ကြၽန္ေတာ့္မွာ ရွင္သန္လိုစိတ္
ျပင္းျပင္းျပျပ ရွိေနလို႕
ပိုျပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ပါ။


သီဟသူ
၀၂-၀၃-၁၁ (၀၉:၂၀)