> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အေဖ

Oct 16, 2010

အေဖ

ကၽြန္ေတာ္ မေရႏိုင္ေတာ့ဘူးအေဖ
ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ထမ္းပိုးျပီး
အေဖ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့
ေတာင္စဥ္ေတြ

ေစာမိုး