> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: လြတ္လပ္ေသာ လမ္းကေလး

Nov 16, 2010

လြတ္လပ္ေသာ လမ္းကေလး

ေသာ့ခေလာက္ႏွင့္ တံခါးခ်က္တို႔
ပါးစပ္ေပါက္ဖြင့္ဟ
သီခ်င္းဆိုၾကေလၿပီ။
ငွက္တုိ႔ စိုးရိမ္ကင္းစြာ
၀င္ေရာက္ခိုနားေသာ သစ္ပင္။
ေသြးစြန္းေသာ ေျမျပင္ကို
ျပစ္မဲ့ေျခအစံုတို႔ျဖင့္
မနင္းမထိစိမ့္ေသာငွာ
နတ္မ်ားက လက္တို႔ျဖင့္
ပင့္မသယ္ေဆာင္ေလေသာ္
ကမာၻေျမလည္း တုန္ဟည္းေလ၏။

ေရ၀တီ
၁၅၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၀
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း အမွတ္တရ