> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၈)

Dec 11, 2010

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၈)

ဒီေန႔မွာ ျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့
နားေထာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ္ရာဝင္ ပုံျပင္မ်ားကို
သတိမရေတာ့

ဒီေန႔မွာ ျပန္ဆိုၾကည့္ေတာ့
အ႐ိုးစြဲခဲ့ဖူးတဲ့ သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း
ျပန္လည္ အမွတ္မရေတာ့

ဒီေန႔မွာ ငါ့ကို ငါ ျပန္ၾကည့္မိေတာ့
မွန္ထဲက ငါ့ကို ငါ ျပန္မမွတ္မိေတာ့

ဒီလိုမိုးေတြသည္းေနတဲ့
စေနေန႔တစ္ရက္မွာေပါ့......

သီဟသူ
၁၁-ဒီဇင္ဘာ-၂၀၁၀