> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အဲဒါ/အတွက်/တစ်ခွက်

Jul 18, 2015

အဲဒါ/အတွက်/တစ်ခွက်

အဲဒါ
အတွက်
တစ်ခွက်


ချင်းတွင်း
တစ်အုပ်
တစ်လေ
ရလို့
ကောက်ဖတ်
ယခင်
လမှ
အဆက်
ဆိုတာ
တွေ့လိုက်
ရတဲ့
အခါ
အဲဒါ
အတွက်
တစ်ခွက်။
ပန်းဆိုး
တန်းစာ
အုပ်ဆိုင်
သတိ
ရတဲ့
အခါ
အဲဒါ
အတွက်
တစ်ခွက်။
ကျစိမ့်
ကျောက်မြောင်း
သတိ
ရတဲ့
အခါ
အဲဒါ
အတွက်
တစ်ခွက်။
ကျွန်တော့်
အမှတ်
ရခြင်း
အများ
အပြား
အဲဒါ
တွေ

တွက်
...


သီဟသူ
၂၀၁၅၀၇၁၇