> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပဲ့တင္သံ

Jan 9, 2010

ပဲ့တင္သံ

ကြ်န္ေတာ္ဟာ သိုးတစ္ေကာင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ သိုးတစ္ေကာင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ ၾကားရဲ႕လား။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ ၾကားရဲ႕လား။ ကြ်န္ေတာ့္ပုလင္းထဲမွာ ဝိုင္အရက္ေတြ ကုန္သြားၿပီ။ ကြ်န္ေတာ့္ပုလင္းထဲမွာ ဝိုင္အရက္ေတြ ကုန္သြားၿပီ။ သူတို႔ ဓားေတြကို ေသြးေနၾကတယ္။ သူတို႔ ဓားေတြကို ေသြးေနၾကတယ္။ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ ေနရာတိုင္းမွာရွိတယ္။ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိတယ္။ သူတို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စကားမေျပာၾကဘူး။ သူတို႔ဘယ္ေတာ့မွ မေရြ႕လ်ားၾကဘူး။ သူတို႔ဘယ္ေတာ့မွ မေရြ႕လ်ားၾကဘူး။ ဘုရားသခင္ကို ေျပာလိုက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ သိုးတစ္ေကာင္လို႔။ ဘုရားသခင္ကို ေျပာလိုက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ သိုးတစ္ေကာင္လို႔။ သိုးတစ္ေကာင္လို႔။ သိုးတစ္ေကာင္လို႔။ သိုးတစ္ေကာင္လို႔။

ေနမ်ိဳး
၂၀၀၂၊ ၉၊ ၂၈
ညေနေစာင္း ၆း၁၈ နာရီ

ေနမ်ိဳး
ျမည္ေနတဲ့ထရမ္းပက္ (ဝတၳဳတိုငယ္စု)
ပထမအႀကိမ္၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၀၆
မိုးေကာင္းစာအုပ္တိုက္