> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပိုင္နက္က်ဴးျခင္း

Sep 22, 2010

ပိုင္နက္က်ဴးျခင္း

တံခါးကို ေသခ်ာေခါက္ၿပီးမွ
၀င္ခဲ့ပါ
အာ႐ံုေတြက ေထြျပားမွားယြင္းေနတတ္ၿပီး
ရွက္စရာေတြကို ႀကံဳရႏိုင္တယ္
အမႈိက္႐ႈပ္ေတြ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မထားတဲ့
ကိုယ္ဟန္မူရာနဲ႔
အတြင္းက်က် ေစာင့္ဆိုင္းေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ား
ဟက္ ဟက္ ပက္ ပက္
ၾကည့္စမ္းပါ ဒီကို
လႊတ္ . . . လႊတ္ . . . လႊတ္ခ်လိုက္
ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကို ေစ်းႀကီးေပးၿပီး
၀ယ္ယူေနၿပီ။

ေရ၀တီ