> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေရးျဖစ္ခဲ့ေသာ ျခစ္ရာမ်ား၊ ျခစ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အေရးအသားမ်ား

Sep 30, 2010

ေရးျဖစ္ခဲ့ေသာ ျခစ္ရာမ်ား၊ ျခစ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အေရးအသားမ်ား

လုံေလာက္ခဲ့ပါသလား၊ လိုအပ္ခဲ့ပါသလား၊
ဘုရားေပးသေလာက္ပဲေပါ့

သီဟသူ
၂၈-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၀