> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: တန္ဖိုး

Apr 10, 2009

တန္ဖိုး

ျပန္မလာတဲ့ ေျခရာေတြေပၚ
လာေနတာဘယ္သူေတြလဲ
အသစ္ေတြလား...။

အမိုက္အမွားေတြလိုက္စားသူေတြလား
ဒီမွာ...
အမွားေတြမ်ားျပားထူထပ္လြန္း
ဒီမွာ...
အႀကိဳက္ခ်င္း မတူညီၾကဖူး
လက္ခံတယ္
ဘဝခ်င္းမတူညီၾကဘူး
လက္ခံတယ္၊
ေႂကြးၿမီေတြနဲ႕ ေလးလံပိတင္ေနလြန္း
လက္ခံတယ္၊
ေလးေတာ္ကို ငါတင္ၿပီး ပစ္ခ်လိုက္ရမွာက
အၿမိဳက္တရားေပပဲကိုး။
ငါ့ထက္က ငါ့အဘိဓမၼာအရ
ငါဟာ
လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ႀကီး ႐ႈံးခဲ့ရေတာ့
လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ႀကီးပဲ ႏိုင္ခ်င္တယ္။

အမွန္တကယ္ပဲ
ငါပစ္ခ်လိုက္ပါတယ္
အၿမိဳက္တရား။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္