> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: မီးေတာင္တစ္ခု အေၾကာင္း

Aug 11, 2010

မီးေတာင္တစ္ခု အေၾကာင္း

သူမက မီးေတာင္ေတြကို စိတ္ဝင္စားတယ္
ကြ်န္ေတာ္က သူမကို စိတ္ဝင္စားတယ္
မီးေတာင္ေတြအေၾကာင္း သူမ ေလ့လာသလို
သူမအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာခဲ့တယ္
“မီးေတာင္ေတြဟာ အမ်က္ကို ေတာ္႐ုံ အျပင္ ထုတ္မျပၾကဘူး”
သူမ အၿမဲ ေျပာခဲ့တယ္
ကြ်န္ေတာ့္ ေလ့လာခ်က္အရ
သူမဟာလည္း မီးေတာင္တစ္ခုေပါ့
သူမရဲ႕ ေဒါသေခ်ာ္ရည္ေတြထဲမွာ
ခ်စ္ျခင္းတစ္ခု
သကၠရာဇ္တစ္ခု
အနာဂတ္တစ္ခု
ခ်ိဳၿမိန္စြာ ပါဝင္ေနခဲ့ဖူးတယ္
... ...
... ...
ၾကာခဲ့ပါၿပီ
အနာဂတ္တစ္ခု
သကၠရာဇ္တစ္ခု
ခ်စ္ျခင္းတစ္ခုဟာ
မီးေတာင္ေသတစ္ခုရဲ႕ ေခ်ာ္ခဲေတြေအာက္မွာ
ေအးခဲ ေသဆုံးလို႔...

သီဟသူ
၁၁၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀