> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေရြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္း

Aug 12, 2010

ေရြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္း

ဒီမွာ . . .
                အမွန္လည္း မရွိ
                အမွားလည္း မရွိ
      ခင္ဗ်ား ဘာကို ၿငိတြယ္ေနမွာလဲ
ရွိျခင္းဟာ “ဒြိ”
      ခင္ဗ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိေအာင္ႀကိဳးစားပါ
      ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာေတြကို သိေအာင္ႀကိဳးစားပါ
                (ဒိုးျပားရမွာ အမွန္တကယ္လို႔
                မထင္ေလနဲ႔ . . .)
ျဖစ္တည္မႈ/ျဖစ္ရွိမႈ
      ခင္ဗ်ားရဲ႕ အစစ္အမွန္ေလာကနဲ႔ အျခားေသာအိပ္မက္မ်ား
                (ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ
                ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္ခ်င္တာလဲ
                ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အေသအခ်ာျပန္ေမး)
      (မဆိုင္တာေတြ မေတြးပါနဲ႔
      ဆိုင္တာေတြ ေတြးမယ္ဆိုရင္လည္း
      အေသးစိတ္ အကုန္ေတြး)
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
                မေရးခ်င္ပါဘူးလို႔ေနတာ
                “ကဗ်ာ”က သူ႔အလိုလိုလာခဲ့တယ္။


မင္းထက္ေမာင္
၂၈၊ ဇြန္၊ ၂၀၀၆
ကဗ်ာေျပာင္းျပန္/၂၀၀၆