> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: (၂၅) အတၳဳပၸတၱိ

Aug 3, 2010

(၂၅) အတၳဳပၸတၱိ

(၁)          လမ္းရွိလို႔ ေလွ်ာက္ေနရတာပါ
(၂)          အေမာင္ ေတာင္၊ ေျမာက္ မသိပါ။

(၃)          ဗမာ၊ ဗုဒၶ
(၄)          မွတ္ပုံတင္မွာ ေရးသြင္းထားရဲ႕
(၅)          ငါးပါးသီလ က်ိဳးတစ္ခါ၊ ေပါက္တစ္လွည့္။

(၆)          လူျပက္တစ္ေယာက္
(၇)          မေအာင္ျမင္တဲ့ ျပက္လုံးေတြ တစ္ေပြ႕တစ္ပိုက္နဲ႔။

(၈)          ေငြ၊ ေငြ၊ ေငြ၊ ကဗ်ာ၊ ေငြ၊ ေငြ။
(၉)          ဝီစကီ၊ ဝီစကီ၊ ကဗ်ာ၊ ဝီစကီ။

(၁၀)         ေနာက္က်လြန္းေတာ့
(၁၁)         ကိုယ္ကပဲ ေရွ႕ေရာက္ေနသလိုလို
(၁၂)         ကြင္းပတ္ေျပးပြဲမွာေလ

(၁၃)         ၂၅ႏွစ္သား
(၁၄)         သာမန္မွ်ပါပဲ၊ သာမန္ပါပဲ။

(၁၅)         ×××
(၁၆)          - - - - - -
(၁၇)         ဗလာ
(၁၈)          . . . . . . . . .
(၁၉)         ( )
(၂၀)         ×××
(၂၁)         စာမ်က္ႏွာမ်ား
(၂၂)          . . . . . . .
(၂၃)         ×××

(၂၄)         ဘုရားအဆူဆူ လြဲခဲ့ၿပီးေလေသာ အေမာင္
(၂၅)         ေတာင္၊ ေျမာက္ မသိေသးပါ။

သီဟသူ
၀၃၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀။