> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: PG-13 ႐ုပ္ရွင္

Jul 1, 2009

PG-13 ႐ုပ္ရွင္

ျဗဳန္းခနဲ ထြက္လာမယ္
ဘရိတ္ေပါက္လာတဲ့ ကားမ်ား
ပ်ံ႕ႏွ႔ံလာတဲ့ ပိုးမႊားမ်ား
အျပာေရာင္မိန္းမမ်ား
ဘ႐ုစ္တပ္မ်ား၊ ဂ်ဴဒတ္စ္မ်ား
ေသြးတရဲရဲ အစြယ္တေဖြးေဖြးမ်ား
နားနဲ႔မဆန္႔တဲ့ အသံႀကီးမ်ား

ဆက္လက္ျပသေနဆဲ ကမာၻႀကီးမွာ
လူႀကီးမင္းမ်ား အသက္ျပည့္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ။

၂၀၀၄
ေမာင္ယုပိုင္
တီဗီဖန္သားျပင္ႀကီးဖြင့္လ်က္
၂၀၀၉၊ ဇြန္၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။