> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေဆြးေပါ့မင္းတို႔ငါတို႔သည္လည္း

Sep 20, 2009

ေဆြးေပါ့မင္းတို႔ငါတို႔သည္လည္း

အစာစားရင္း
အစာေဟာင္းစြန္႔ရင္း
ခ်ာခ်ာလည္ရင္း
မင္းတို႔ငါတို႔သည္လည္း
ေပါ့ေပါ့ေနေပါ့ေပါ့စားလမ္းမ်ားဆီအလုအယက္
ေပါ့ေပါ့ေနေပါ့ေပါ့စား အိပ္ယာမ်ားဆီအလုအယက္
ေပါ့ေပါ့ေနေပါ့ေပါ့စား သင္တန္းမ်ားဆီ အလုအယက္
မင္းတို႔ငါတို႔သည္လည္း
ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ေမွာက္ခ်ည္လွန္ခ်ည္ဆိုေတာ့
အေဆြးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အၿမဲအဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့
ရာသီဥတုမွာ ေဆြးေပါ့
ပေထြးႏွိပ္စက္လို႔ပါ ဆိုတဲ့ကေလးမေလာက္ေတာင္
ေစ်းေခၚလို႔မေကာင္းေတာ့ေဆြးေပါ့
အမႈတစ္ရာႏွစ္ရာမက
အမႈဆိုတာ ေဆြးတယ္မရွိဆိုေတာ့ ထပ္ေဆြးေပါ့
မင္းတို႔ငါတို႔သည္လည္း
ေဆြးေပါ့အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ
ေဆြးေပါ့စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ
ေဆြးေပါ့ေသြးက်ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ
ေသြးတို႔သည္လည္းေစြးေစြးနီခဲ့ေလေတာ့ ထပ္ေဆြးေပါ့
မင္းတို႔ငါတို႔သည္လည္း
ဦးေဆြးဆံေျမ႕သစၥာေစာင့္သိခဲ့ရေတာ့
အ႐ိုးလည္းေဆြးေပါ့
ေဆြးလို႔ေသတဲ့မသာဆိုတာမရွိေသးေတာ့
ေဆြးလို႔ေသတဲ့မသာရွိလာတဲ့အထိ အေဆြးႀကီးေဆြးေပါ့
မင္းတို႔ငါတို႔သည္လည္း
ေဆြးေနတဲ့ သီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္ရင္း
ေဆြးေနတဲ့ ၾကမ္းမ်ားကို နင္းၾကရင္း
ေဆြးေနတဲ့ ဓားမ်ားကိုေသြးၾကရင္း။ ။

ၾကည္ေဇာ္ေအး
စတိုင္သစ္မဂၢဇင္း၊ ၂၀၀၇။
ပထဝီအေနအထား၊ ၂၀၀၉၊ ဇြန္လ၊ ပထမအႀကိမ္။