> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဘာ ဘာ ဘာမွ မသိဘူး

Jun 3, 2010

ဘာ ဘာ ဘာမွ မသိဘူး

ဘယ္သူေတြ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ
ဘာ ဘာ ဘာမွ မသိဘူး

ဘယ္သူေတြ ဘာေတြ ေရးေနလဲ
ဘာ ဘာ ဘာမွ မသိဘူး

ကမာၻ/ကဗ်ာႀကီး ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ
ဘာ ဘာ ဘာမွ မသိဘူး

ေရေတြျပတ္၊ ေနေတြပူ၊ မိုးေတြရြာ၊ မီးေတြေလာင္
ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ မီး
ဆီ၊ ေရ၊ ေလ၊ ဝိုင္
ဘာ ဘာ ဘာမွ မသိဘူး

ေပ်ာ္ေတာ့ေလာဘ
ေမာေတာ့ေဒါသ
ဘာ ဘာ ဘာမွ မသိဘူး

ငါ့ေမာဟ ဥခြံေလးထဲမွာပဲ
ဘာ ဘာ ဘာဆို ဘာမွ
မသိခ်င္ဘူး
ဘာ ဘာ
ဘာ ဘာ
ဘာ
မွ
မသိ
ဘူး...

သ၊ ဟ၊ သူ
၂၈၊ ၀၅၊ ၂၀၁၀။