> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဝါး

Jul 9, 2010

ဝါး

သမီးေလး
ေလာကႀကီးကို စတင္ႏႈတ္ဆက္ေတာ့
ဝါး

ေမ့ေမ့ကိုလွမ္းၿပီး
သမီးေလးေျပာတာ
ဝါး

ေဖေဖေခၚေတာ့
သမီးေလးျပန္ေျပာတာ
ဝါး

ဘြားဘြားႀကီးျမဴေတာ့
သမီးေလးၿပဳံးျပတာ
ဝါး

ဘိုးဘိုးႀကီးကိုခ်ီပါလို႔
သမီးေလးေျပာတာ
ဝါး

ႏို႔ႏို႔ဆာေတာ့
သမီးေလးေျပာတာ
ဝါး

အႏွီးမွာေသးစိုေတာ့
သမီးေလးေျပာတာ
ဝါး

အိပ္ခ်င္ၿပီဆိုရင္လည္း
သမီးေလးေျပာတာ
ဝါး

စမ္းတဝါးဝါးေခတ္ႀကီးထဲ
တဝါးဝါးေအာ္ေနတဲ့သမီးေလးကို
တဝါးဝါးသမ္းေနတဲ့ဘြားဘြားႀကီးက
လႊဲသိပ္ေပးေနရင္း
သမီးေလးေရ
တူ တူ ေရ
ဝါး

သီဟသူ
၄၊ ၇၊ ၂၀၁၀။