> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၆)

Jul 27, 2010

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၆)

နံရံထဲက အုတ္တစ္ခ်ပ္
စက္ႀကီးထဲက ေခြးသြားစိတ္တစ္ခု
ပ႐ိုဂရမ္ထဲက ဖန္ရွင္တစ္ခု
ကမ္းေျခက သဲမႈန္တစ္ပြင့္
သန္းေျခာက္ေထာင္ထဲက လူသားတစ္ေယာက္
ခြင့္ျပဳပါ
စေနေန႔မွာေတာ့
က်ေနာ္ ပ်က္ကြက္ပါရေစ

သီဟသူ
၂၆၊ ၀၇၊ ၂၀၁၀