> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဓါတ္ပုံထဲက ငါတို႔

Jul 20, 2010

ဓါတ္ပုံထဲက ငါတို႔

ေဝးခဲ့ရ
ေဝးေနၾက
ေဝးေနရဦးမယ့္ ငါတို႔

အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္
ဒါဟာ တစ္ ညီမွ်ျခင္း တစ္ ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ေပဘူး
ငါတို႔မတတ္ႏိုင္တာတစ္ခ်ိဳ႕
အတိတ္ကံကိုသာ ပုံခ်စို႔ရဲ႕

ကမာၻႀကီး ပိုမို ပူေႏြးလာရတာ
ငါတို႔ ႐ွိဳက္ ႐ွိဳက္ ထုတ္လိုက္တဲ့
သက္ျပင္းမ်ားေၾကာင့္ပဲလား

မေျပလည္တာေျပာရရင္
အခ်စ္က အစ
ေခတ္
စနစ္ အထိ
ငါတို႔

ဟိုးတုန္းက စုေပါင္းဓါတ္ပုံထဲမွာေတာ့
ငါတို႔ အားလုံး ၿပဳံးေနခဲ့ၾကတယ္။

သီဟသူ
၁၈၊ ၀၇၊ ၂၀၁၀