> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေတြ႕ၾကမယ္ေလ၊ ေနာင္ ျပန္ေတြ႕ၾကရင္ေပါ့

Oct 14, 2009

ေတြ႕ၾကမယ္ေလ၊ ေနာင္ ျပန္ေတြ႕ၾကရင္ေပါ့

ခင္ဗ်ားလည္း ခင္ဗ်ားလမ္းနဲ႔ ခင္ဗ်ား
ကြ်န္ေတာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့္လမ္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္
လမ္းတူလို႔ လူခ်င္းေတြ႕ရေပမယ့္
ရင္ဘတ္ခ်င္း ဂ်က္ပင္ထိုးထားၾကေပမယ့္
တစ္ခုခုေျပာၿပီးတိုင္း ဒါေပမဲ့နဲ႔ အဆုံးသတ္ရတယ္
တစ္ၿမိဳ႕တည္းမွာ တစ္ကမာၻစာ ေဝးေနၾကတယ္
ရင္ခုန္သံလိႈင္းေတြကို ညႇိဖို႔
စာအုပ္ေတြ၊ စာေရးသူေတြအေၾကာင္း ေျပာၾကဖို႔
ေတြ႕ၾကမယ္ေလ
ေနာင္ ျပန္ေတြ႕ၾကရင္ေပါ့. . .

သီဟသူ
၁၃၊ ၁၀၊ ၀၉။