> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အစ

Oct 18, 2009

အစ

အစဟာမထင္ရွားဘူး
စကတည္းက မထင္ရွားတဲ့အစ
စစခ်င္းမွာ ထင္ရွားတာမရွိတဲ့အစ
အစမွာ အစဟာမထင္ရွားဘူး
မထင္ရွားတာ စစခ်င္းရဲ႕အစ
စစခ်င္း မထင္ရွားတဲ့ အစရဲ႕အစ
အစဟာ ဘယ္လိုထင္ရွားမယ္
ထင္ရွားမႈရဲ႕ အစဟာစစခ်င္း
ထင္ရွားစမွာ အစဟာဘယ္လိုစသလဲ
အစမွာ ထင္ရွားလာတာ ထင္ရွားလာတဲ့အစလား
ထင္ရွားမႈရဲ႕ အစဟာ တစ္စတစ္စ
အစစအရာရာ ထင္ရွားစရာမရွိတဲ့ အစတစ္စ
ထင္ရွားစရာဆိုလို႔ အစစအရာရာဟာ တစ္စၿပီးတစ္စ
တစ္စၿပီး တစ္စ အစစအရာရာဟာထင္ရွားစ စလာတယ္
ဘယ္အစဟာ အစရဲ႕အစ စစခ်င္းလို မထင္ရွားေတာ့
အစ တစ္စမဟုတ္တစ္စဟာ မထင္မရွားစခဲ့ၿပီ
မထင္မရွားနဲ႔ တစ္စၿပီးတစ္စ အစရွာေတြ႕ခဲ့ၿပီလား
စလာၿပီေပါ့တစ္စ ၿပီးတစ္စ ၿပီးတစ္စ
စစရာအစတိုင္းဟာ တစ္စတစ္စ ထင္ရွားလာေတာ့တယ္
ထင္ရွားစရာတိုင္းဟာ တစ္စၿပီးတစ္စ စစလာေနၿပီ
လာေနၿပီ တစ္စစ
လာစဟာ မထင္မရွားစခဲ့တယ္
တစ္စၿပီးတစ္စ အစစအရာရာဟာ ထင္ရွားလာေနၿပီ
အစရဲ႕ အစကို ျပန္စရာမလိုေတာ့ဘူး
ထင္ထင္ရွားရွားပဲ တစ္စစရဲ႕အစကိုစလိုက္ၿပီ
ဒီအစနဲ႔ပဲ စလိုက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္
အစဆိုတာ ဘာလဲ
စတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ
ဒါဟာ စလိုက္တဲ့အစပဲ။ ။

ေဇယ်ာလင္း
၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၀၄
ထင္ရွားသည့္အမွတ္အသား၊ ၂၀၀၆၊ မတ္လ၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။