> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အေရးႀကီးတာကို ပထမ

Oct 21, 2009

အေရးႀကီးတာကို ပထမ

ကမာၻႀကီး ပူေႏြးလာမႈ
ဖန္လုံအိမ္ အာနိသင္ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ က်ိဳတို ပ႐ိုတိုေကာလ္
ႏ်ဴလက္နက္မ်ား အၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းေရး၊
အၾကမ္းဖက္ ဝါဒ၊ မိစာၦဝန္႐ိုး ႏိုင္ငံမ်ား
လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္စကၠန္႔၊ တစ္မိနစ္၊ တစ္နာရီမွသည္ တစ္ရက္
ဂလိုဘယ္ ရီဆက္ရွင္း၊ ဒီပရက္ရွင္း
ေအ အိတ္ခ်္ဝမ္းအန္ဝမ္း
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္
ကုသျခင္းထက္ ထိေရာက္သည္။
သင့္လက္ကို မညစ္ပတ္ပါေစႏွင့္။

သီဟသူ