> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကစားပြဲ

Oct 16, 2009

ကစားပြဲ

ဟိုးယခင္မွအစ
ယခုထိတိုင္
ေနာင္လည္းရွိေနဦးမည့္
ကစားပြဲ

ကစားမလား၊ နားမလား
ခ်မ္းသာေရးလား၊ က်န္းမာေရးလား
ေၾကာင္ျဖဴလား၊ ေၾကာင္မည္းလား
(ႂကြက္မိမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ အာမ မခံ)

ပါဝင္သူမ်ားအားလုံးကို ေမတၱာတုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး…
ေနမလား၊ ေသမလား

ေနာက္ဘဝ၊ ဒီအခ်ိန္၊ ဒီကစားပြဲမွာ ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ ေရြးခ်ယ္ၾကပါစို႔…

သီဟသူ
၁၅၊ ၁၀၊ ၀၉။