> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အသစ္စက္စက္မ်ား

Mar 28, 2009

အသစ္စက္စက္မ်ား

အေဟာင္းမ်ားထဲမွ သိပ္မေဟာင္းေသးေသာအေဟာင္း
အမွားမ်ားထဲမွ သိပ္မမွားေသးေသာအမွား
ဇီဇာေၾကာင္လည္း အပိုပဲ
ငါတို႔ရႏိုင္ခြင့္လည္းဒါပဲ။ ။

လက္်ာဝင္း
ေမ၊ Beauty မဂၢဇင္း၊ ၀၈