> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ငွက္ ၁၀၀၀၀ အိမ္

Mar 28, 2009

ငွက္ ၁၀၀၀၀ အိမ္

မြန္းၾကပ္တဲ့အခါ
'ေဟမိုဂလိုဗင္'ေတြရဖို႔
သစ္ေတာထဲ ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။
သစ္ပင္ေတြအစား
မတုန္မလႈပ္ေတာင္ႀကီးေတြ
ေ႐ႊ႕လ်ားသက္႐ႈေက်ာက္တံုးေတြ
မပ်ိဳ႕မအန္မိုးသားေတြ
ေတြ႔ခဲ့လိုကရ။
႐ုန္းထြက္ဖို႔ ေျခစံုကိုခ်
ငါ့ အျမစ္ေတြက
ပက္ၾကားအက္ေျမလႊာခြဲလို႔
ထိုးဆင္းသြားၾက။

ခ်ိဳတူးေဇာ္
အမွတ္ ၂၊ ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း၊ ၀၆