> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အေရာင္ပ်က္

Mar 28, 2009

အေရာင္ပ်က္

သစ္ကိုင္းေပၚပြင့္ေနတဲ့ က်ီးကန္းနဲ႔
မနက္ခင္းက တင္ဆက္တယ္
အရသာမရွိဘူး ကိုယ့္လူ
မ်က္လံုးကန္းသြားေအာင္လွလည္း
အဲဒါကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဖို႔ဆို
ေသာ့က ကိုယ့္မွာမရွိဘူး။ ။

ေမာင္ဖီလာ