> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဗီရာ (VERA)

Mar 28, 2009

ဗီရာ (VERA)

'မင္းနာမည္ ဘယ္သူလဲ'
'ဗီရာ'
'မင္းအေမက'
'အကာလညရဲ ့ ဒုတိယမာတိကာ'
'မင္းရဲ ့ အေဖ...'
'ရန္သူ'
'ကိုယ္တြင္ ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား'
'ဘယ္ေတာ့မွ မက်က္ႏုိင္တဲ့ ဒဏ္ရာရွိ'
'မင္းရဲ ့ဇာတိ'
'စစ္ေျပးလမ္း'
'ႏ်ဴကလီးယားပန္းခင္းထဲမွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ
အာမင္'။ ။

မိုဃ္းေဇာ္
မိုဃ္းေဇာ္ေသတမ္းစာ၊ စာ၁၄။
ေအာက္တိုဘာ၊ ႐ုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာမဂၢဇင္း၊ ၀၄