> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com

Mar 28, 2009

ပလူ အုပ္စုဖြဲ႔
အလင္းရွိရာ တိုးဝင္ခဲ့
ေဆာင္းေရာက္လုၿပီကြဲ႔။ ။

ေမာင္သင္းခုိင္
ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း

(မွတ္ခ်က္၊ မဂၢဇင္းအမွတ္စဥ္ကို မမွတ္သားထားမိ၍ မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ။)