> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ငါနဲ႔လမ္း

Mar 28, 2009

ငါနဲ႔လမ္း

ေျခတစ္လွမ္းခ်လိုက္တိုင္း ပို၍ဆန္႔ကား
ရွည္ထြက္သြားတဲ့လမ္း
အဲဒီလမ္းမဟာ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ ရွိေနခဲ့ၿပီး
အဲဒီတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ငါျဖစ္ခဲ့တယ္
ငါ့အလုပ္က
႐ုပ္တန္႔ေနဖို႔ မဟုတ္ဘူးတဲ့
ငါေလွ်ာက္ေနရေပါ့
အဲဒီလမ္းမေပၚမွာ
တစ္ေယာက္တည္း။

ေနမ်ိဳး
လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္ ကဗ်ာစာအုပ္