> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: မွတ္စု

Mar 30, 2009

မွတ္စု

ကမာၻႀကီး
လည္တယ္။

သမိုင္း
တစ္ပတ္ျပန္လည္တယ္။

သံသရာကလည္း လည္တယ္။

အသစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း
အေဟာင္းပဲ တလည္လည္။ ။

သီဟသူ