> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ျပည္

Mar 28, 2009

ျပည္

လဝန္းထဲ
ပြဲၾကည့္ေလွကေလး ေလွာ္ခတ္ဝင္းသြား
လမ္းေ႐ြးမွားသူ ျမစ္၊
ႏွစ္ထပ္သေဘာၤၿမိဳ ့ကေလးေပၚ နားခဲ့ေပါ့။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္